Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Jarohněvice

2. Důvod a způsob založení

Obec Jarohněvice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1.7.1990 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Místní skupina Českého červeného kříže Jarohněvice

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Jarohněvice
  Jarohněvice č.p.83
  768  01 Jarohněvice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Jarohněvice
  Jarohněvice č.p.83
  768  01 Jarohněvice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 8:00 - 12:00 17:00 - 19:00
  Úterý 8:00 - 10:00  
  Středa 8:00 - 12:00  
  Čtvrtek 8:00 - 10:00  
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 573 361 017
  mobilní telefon: +420 602 468 316

 • 4.5 Čísla faxu

  není
 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.jarohnevice.eu

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  obec@jerohnevice.eu

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1483114399/0800

6. IČ

00544515

7. DIČ

CZ00544515

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 •  V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 • V roce 2018 nebyly žádné informace požadovány

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: