Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Přírodní poměry

Přírodní poměry

Jarohněvice se rozkládají na jižním svahu mělkého údolí potoka Kotojedky, v nadmořské výšce 197 – 229 m n.m., přibližně 3 km JZ od Kroměříže.

Jsou položeny na samém okraji úrodné Hané, z níž se zvedají první kopce oblasti Chřibů.

Geomorfologicky se jedná o oblast na styku západních Karpat (Chřiby) a vněkarpatských sníženin (Hornomoravský úval) protékaných řekou Moravou.

Chřiby náleží původem do starších třetihor, tvořeny jsou poměrně jednotným geologickým podkladem, kterým jsou flyšová souvrství, deformovaná vrásovou stavbou. Jedná se o tzv. karpatský (magurský) flyš, tvořený pískovci, jílovci, slepenci, slíny a břidlicemi.

Mladší třetihory (neogen), jsou na území obce zastoupeny usazeninami moře, které tvořilo spojení mezi mořem vídeňské pánve a mořem zakarpatským a zalévalo téměř celý nynější Hornomoravský úval. Usazeniny tohoto moře tvoří neprostupný šedý jíl, proložený vrstvami kamene a písku podobného zabarvení.

V posledních meziledových dobách sem byla naváta spraš z panonské roviny. Z té se postupně vyvinuly sprašové hlíny a někde později úrodná černozem. Výskyt této spraše (starší čtvrtohory – diluvium) je převážně v oblasti levého břehu Kotojedky. Na těchto sprašových hlínách pak byly později zakládány cihelny.

Údolní niva řeky Moravy (ke které patří i údolí Kotojedky od jejího ústí do řeky Moravy přes Kotojedy, Jarohněvice až po obec Šelešovice) je pak tvořena mocnými, místy až 30 m hlubokými štěrkopískovými nánosy, jejichž původ je v mladších čtvrtohorách (alluviu).

Původním porostem na svazích Chřibů byly lesy tvořené duby, buky a habry, které směrem do údolí Kotojedky a nivy Moravy přecházely v tvrdý luh tvořený dubem, jilmem a jasanem.

S postupným osidlováním břehů řek a potoků bylo spojeno klučení původních porostů a zásadní odlesňování krajiny. Ztráta přirozené ochrany půdy pak postupně v průběhu 2. tisíciletí (výrazně v období vrcholného středověku) způsobovala výraznou erozi a rozsáhlé a časté záplavy dříve stabilizovaného území luhu (údolí řek). Původní lesní kryt údolní nivy, tvrdý luh tak byl následkem podmáčení rychle nahrazen měkkým luhem, tvořeným olší, vrbou a topolem.

Okolí obce Okolí obce Okolí obce

Použito se svolením autora www.jarohnevice.cz